Coreeană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., trái với/khác với..., lại (là)...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... giống với... ở chỗ...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... và... khác nhau ở chỗ...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Tôi cho rằng...
.....라고 말하고 싶습니다.
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Tôi thấy rằng...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Cá nhân tôi cho rằng...
제 생각에는, ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Theo quan điểm của tôi...
저의 관점에서는, ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Tôi mang quan điểm rằng...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Folosit pentru a expune o opinie personală
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Tôi tin rằng... bởi vì...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Trái lại,...
반대로, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Một mặt,...
한편으로는 ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Mặt khác,...
다른 한편으로는 ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Mặc dù...
... 에도 불구하고, ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Mặc dù/Bất chấp...
... 한 사실에도 불구하고,
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Nhân tiện/Nhân thể...
부수적으로, ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
게다가, ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat