Italiană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
A differenza di..., ... mostra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., trái với/khác với..., lại (là)...
In contrasto con..., .... è...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... giống với... ở chỗ...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... và... khác nhau ở chỗ...
... e... differiscono in termini di...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Tôi cho rằng...
Si potrebbe dunque affermare che...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Tôi thấy rằng...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Cá nhân tôi cho rằng...
Secondo il mio punto di vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Theo quan điểm của tôi...
Da una prospettiva prettamente personale...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Tôi mang quan điểm rằng...
Sono dell'idea che...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Tôi tin rằng... bởi vì...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Spostando l'attenzione verso...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Trái lại,...
Al contrario...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Một mặt,...
Da un lato...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Mặt khác,...
Dall'altro...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Mặc dù...
A dispetto di...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Mặc dù/Bất chấp...
Nonostante si ritenga che...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Scientificamente/Storicamente...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Nhân tiện/Nhân thể...
A tal proposito...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Inoltre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat