Suedeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Jag håller helt med om att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
I motsats till ..., ... visar ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., trái với/khác với..., lại (là)...
... till skillnad från ... är...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... giống với... ở chỗ...
... liknar ... när det gäller ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... và... khác nhau ở chỗ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Tôi cho rằng...
Jag skulle säga att ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Tôi thấy rằng...
För mig verkar det som att ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Cá nhân tôi cho rằng...
Enligt min åsikt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Theo quan điểm của tôi...
Från min synpunkt sett ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Tôi mang quan điểm rằng...
Jag är av den uppfattningen att ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Tôi tin rằng... bởi vì...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Visserligen ... men ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Trái lại,...
Tvärtom ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Một mặt,...
Å ena sidan ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Mặt khác,...
Å andra sidan ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Mặc dù...
Trots ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Mặc dù/Bất chấp...
Trots att ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Nhân tiện/Nhân thể...
För övrigt/Förresten ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Dessutom ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat