Spaniolă | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Uvažujeme o koupi...
Estamos considerando adquirir...
Formal, tentativă
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Formal, foarte politicos
Chtěli bychom zadat objednávku.
Quisiéramos hacer un pedido.
Formal, politicos
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Formal, politicos
V příloze najdete naší objednávku.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Formal, politicos
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Formal, politicos
Tímto zadáváme objednávku na...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Formal, direct
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Deseamos adquirir...
Formal, direct
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Formal, foarte direct
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Formal, politicos
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Formal, foarte politicos
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Formal, politicos
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Formal, direct
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Formal, direct
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Formal, direct
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Formal, politicos
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Formal, politicos
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Formal, direct
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Formal, direct
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Formal, direct
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Formal, politicos
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Formal, politicos
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Formal, politicos
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Formal, politicos
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Formal, foarte politicos
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Formal, foarte politicos
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Formal, politicos
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Formal, politicos
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Formal, politicos
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Formal, direct
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Formal, direct
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Formal, foarte direct
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Formal, foarte direct