Thailandeză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Vi overveje et køb af...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formal, tentativă
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formal, foarte politicos
Vi vil gerne angive en ordre.
เราต้องการสั่งของ
Formal, politicos
Vedlagt er vores endelige ordre på...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formal, politicos
Vedlagt vil du finde din ordre
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formal, politicos
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formal, politicos
Vi angiver hermed en ordre på...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formal, direct
Vi har i sinde at købe... fra jer...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formal, direct
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formal, foarte direct
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formal, politicos
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, foarte politicos
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formal, politicos
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formal, direct
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formal, direct
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formal, direct
Vi bekræfter hermed din ordre.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formal, politicos
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formal, politicos
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formal, direct
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formal, direct
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formal, direct
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formal, politicos
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formal, politicos
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formal, politicos
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formal, politicos
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formal, foarte politicos
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formal, foarte politicos
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formal, politicos
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formal, politicos
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formal, politicos
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formal, direct
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formal, direct
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formal, foarte direct
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formal, foarte direct