Olandeză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Nous considérons l'achat de...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formal, tentativă
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formal, foarte politicos
Nous voudrions passer une commande.
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formal, politicos
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formal, politicos
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formal, politicos
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formal, politicos
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formal, direct
Nous désirons vous acheter...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formal, direct
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formal, foarte direct
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formal, politicos
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formal, foarte politicos
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formal, politicos
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formal, direct
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formal, direct
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formal, direct
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formal, politicos
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formal, politicos
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formal, direct
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formal, direct
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formal, direct
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formal, politicos
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formal, politicos
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formal, politicos
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formal, politicos
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formal, foarte politicos
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formal, foarte politicos
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formal, politicos
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formal, politicos
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formal, politicos
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formal, direct
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formal, direct
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formal, foarte direct
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formal, foarte direct