Poloneză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formal, tentativă
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formal, foarte politicos
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formal, politicos
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formal, politicos
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formal, politicos
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formal, politicos
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formal, direct
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Chcemy zakupić u Państwa...
Formal, direct
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formal, foarte direct
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formal, politicos
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formal, foarte politicos
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formal, politicos
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formal, direct
In allegato trova due copie del contratto.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formal, direct
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formal, direct
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formal, politicos
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formal, politicos
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formal, direct
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formal, direct
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formal, direct
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formal, politicos
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formal, politicos
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formal, politicos
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formal, politicos
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formal, foarte politicos
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formal, foarte politicos
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formal, politicos
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formal, politicos
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formal, politicos
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formal, direct
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formal, direct
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formal, foarte direct
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formal, foarte direct