Coreeană | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Rozważamy możliwość zakupu...
저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Formal, tentativă
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Formal, foarte politicos
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
주문을 하고 싶습니다.
Formal, politicos
Załączamy nasze zamówienie na...
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Formal, politicos
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Formal, politicos
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Formal, politicos
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Formal, direct
Chcemy zakupić u Państwa...
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Formal, direct
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Formal, foarte direct
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Formal, politicos
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Formal, foarte politicos
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Formal, politicos
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
Formal, direct
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Formal, direct
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Formal, direct
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Formal, politicos
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Formal, politicos
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Formal, direct
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Formal, direct
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Formal, direct
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Formal, politicos
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Formal, politicos
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Formal, politicos
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Formal, politicos
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Formal, foarte politicos
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Formal, foarte politicos
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Formal, politicos
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Formal, politicos
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Formal, politicos
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Formal, direct
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Formal, direct
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Formal, foarte direct
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Formal, foarte direct