Rusă | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Rozważamy możliwość zakupu...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formal, tentativă
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formal, foarte politicos
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Мы хотели бы заказать
Formal, politicos
Załączamy nasze zamówienie na...
Тут же еще один наш заказ на...
Formal, politicos
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Тут же вы найдете наш заказ
Formal, politicos
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formal, politicos
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formal, direct
Chcemy zakupić u Państwa...
Мы намерены купить у вас...
Formal, direct
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formal, foarte direct
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formal, politicos
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formal, foarte politicos
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formal, politicos
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formal, direct
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formal, direct
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formal, direct
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formal, politicos
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formal, politicos
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formal, direct
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formal, direct
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formal, direct
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formal, politicos
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formal, politicos
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Возможно ли продлить заказ до...
Formal, politicos
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formal, politicos
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formal, foarte politicos
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formal, foarte politicos
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formal, politicos
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formal, politicos
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formal, politicos
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formal, direct
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formal, direct
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formal, foarte direct
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formal, foarte direct