Spaniolă | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Rozważamy możliwość zakupu...
Estamos considerando adquirir...
Formal, tentativă
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Formal, foarte politicos
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Quisiéramos hacer un pedido.
Formal, politicos
Załączamy nasze zamówienie na...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Formal, politicos
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Formal, politicos
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Formal, politicos
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Formal, direct
Chcemy zakupić u Państwa...
Deseamos adquirir...
Formal, direct
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Formal, foarte direct
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Formal, politicos
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Formal, foarte politicos
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Formal, politicos
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Formal, direct
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Formal, direct
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Formal, direct
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Formal, politicos
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Formal, politicos
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Formal, direct
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Formal, direct
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Formal, direct
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Formal, politicos
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Formal, politicos
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Formal, politicos
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Formal, politicos
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Formal, foarte politicos
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Formal, foarte politicos
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Formal, politicos
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Formal, politicos
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Formal, politicos
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Formal, direct
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Formal, direct
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Formal, foarte direct
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Formal, foarte direct