Thailandeză | Expresii - Afaceri | Comenzi

Comenzi - Plasarea

Estamos considerando adquirir...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formal, tentativă
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formal, foarte politicos
Quisiéramos hacer un pedido.
เราต้องการสั่งของ
Formal, politicos
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formal, politicos
Adjunto encontrará nuestro pedido...
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formal, politicos
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formal, politicos
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formal, direct
Deseamos adquirir...
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formal, direct
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formal, foarte direct
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formal, politicos

Comenzi - Confirmări

¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formal, politicos
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, foarte politicos
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formal, politicos
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formal, direct
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formal, direct
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formal, direct
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formal, politicos
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formal, politicos
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formal, direct
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formal, direct
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formal, direct
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formal, direct

Comenzi - Schimbarea detaliilor comenzii

¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formal, politicos
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formal, politicos
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formal, politicos
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formal, politicos
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formal, politicos

Comenzi - Anularea comenzii

Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formal, foarte politicos
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formal, foarte politicos
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formal, politicos
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formal, politicos
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formal, politicos
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formal, direct
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formal, direct
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formal, foarte direct
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formal, foarte direct