Chineză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear Mr. President,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Dear Sir,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dear Sirs,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
To whom it may concern,
尊敬的收信人,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Dear Mr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Dear Mrs. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Dear Miss Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Dear Ms. Smith,
尊敬的史密斯女士/小姐,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Dear John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Dear John,
亲爱的约翰,
Informal, către un prieten, relativ rar
We are writing to you regarding…
我们就...一事给您写信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
We are writing in connection with ...
我们因...写这封信
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Further to…
因贵公司...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
With reference to…
鉴于贵公司...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
I am writing to enquire about…
我写信想询问关于...的信息
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
I am writing to you on behalf of...
我代表...给您写信
Formal, când scriem în numele altcuiva
Your company was highly recommended by…
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Would you mind if…
请问您是否介意...
Solicitate formală, tentativă
Would you be so kind as to…
您是否能够...
Solicitate formală, tentativă
I would be most obliged if…
如果您能...,我将不胜感激
Solicitate formală, tentativă
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Solicitate formală, foarte politicos
I would be grateful if you could...
如果您能… ,我将非常感激
Solicitate formală, foarte politicos
Would you please send me…
您能将…发送给我吗?
Solicitate formală, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
我们对获得/接受...很有兴趣
Solicitate formală, politicos
I must ask you whether...
我必须问您是否...
Solicitate formală, politicos
Could you recommend…
您能推荐...吗?
Solicitate formală, direct
Would you please send me…
您能将...发送给我吗?
Solicitate formală, direct
You are urgently requested to…
请您尽快按要求将...
Solicitate formală, foarte direct
We would be grateful if…
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
What is your current list price for…
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitare formală specifică, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
The attachment is in...
附件是...格式的
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Formal, politicos
For further information please consult our website at…
如需进一步信息请查阅我们的网站...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
提前谢谢您...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Formal, direct
If you require more information ...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
We appreciate your business.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des