Vietnameză | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

Dear Mr. President,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
Dear Sir,
Thưa ông,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Thưa bà,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Thưa ông/bà,
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
Dear Sirs,
Thưa các ông bà,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
To whom it may concern,
Thưa ông/bà,
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
Dear Mr. Smith,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
Dear Mrs. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
Dear Miss Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
Dear Ms. Smith,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
Dear John Smith,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
Dear John,
Gửi ông A,
Informal, către un prieten, relativ rar
We are writing to you regarding…
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
We are writing in connection with ...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
Further to…
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
With reference to…
Về việc/vấn đề...
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
I am writing to enquire about…
Tôi viết thư này để nói về...
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
I am writing to you on behalf of...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, când scriem în numele altcuiva
Your company was highly recommended by…
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

Would you mind if…
Liệu ông/bà có phiền...
Solicitate formală, tentativă
Would you be so kind as to…
Không biết ông/bà có vui lòng...
Solicitate formală, tentativă
I would be most obliged if…
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Solicitate formală, tentativă
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Solicitate formală, foarte politicos
I would be grateful if you could...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Solicitate formală, foarte politicos
Would you please send me…
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Solicitate formală, politicos
We are interested in obtaining/receiving…
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Solicitate formală, politicos
I must ask you whether...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Solicitate formală, politicos
Could you recommend…
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Solicitate formală, direct
Would you please send me…
Ông/bà vui lòng gửi...
Solicitate formală, direct
You are urgently requested to…
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Solicitate formală, foarte direct
We would be grateful if…
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
What is your current list price for…
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Solicitare formală specifică, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Solicitări formale, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Solicitări formale, direct
It is our intention to…
Chúng tôi dự định...
Declararea intenţiilor formal şi direct
We carefully considered your proposal and…
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
We are sorry to inform you that…
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
The attachment is in...
File được đính kèm trong email này có định dạng...
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
I could not open your attachment this morning. My virus-checker program detected a virus.
Tôi không mở được file đính kèm sáng hôm nay, vì chương trình diệt virus trên máy tính của tôi phát hiện ra có virus trong file.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
I apologise for not forwarding the message sooner, but due to a typing error your mail was returned marked "user unknown".
Tôi xin lỗi vì đã không chuyển tiếp email này sớm hơn cho ông/bà, nhưng do lỗi đánh máy mà email đã dội lại với thông báo "không rõ người nhận."
Formal, politicos
For further information please consult our website at…
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm website của chúng tôi tại...
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

If you need any additional assistance, please contact me.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, foarte politicos
If we can be of any further assistance, please let us know.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, foarte politicos
Thanking you in advance…
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, foarte politicos
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, foarte politicos
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, foarte politicos
Please reply as soon as possible because…
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, politicos
If you require any further information, feel free to contact me.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, politicos
I look forward to the possibility of working together.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, politicos
Thank you for your help in this matter.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, politicos
I look forward to discussing this with you.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, direct
If you require more information ...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, direct
We appreciate your business.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, foarte direct
I look forward to hearing from you soon.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Mai puţin formal, politicos
Yours faithfully,
Kính thư,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Yours sincerely,
Kính thư,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Respectfully yours,
Trân trọng,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Kind/Best regards,
Thân ái,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Regards,
Thân ái,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des