Coreeană | Expresii - Afaceri | E-Mail

E-Mail - Introducere

เรียน ท่านประธานาธิบดี
친애하는 사장님께,
Foarte formal, destinatarul ocupă o funcţie care trebuie folosită în locul numelui
เรียน ท่านผู้ชาย
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
เรียน ท่านผู้หญิง
사모님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
친애하는 관계자님께 드립니다.
Formal, necunoscând numele şi sexul destinatarului
ถึงท่านทั้งหลาย
친애하는 여러분께 드립니다.
Formal, când ne adresăm mai multor oameni necunoscuţi sau unui întreg departament
ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้อง
관계자분(들)께 드립니다.
Formal, neştiind sexul şi numele destinatarului/destinatarilor
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 최철수님,
Formal, destinatar de sex masculin al cărui nume îl cunoaştem
เรียน คุณนายสมิทธิ์
친애하는 김민정님,
Formal, având ca destinatar o doamnă al cărei nume îl cunoaştem
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 김선영님,
Formal, având ca destinatar o domnişoară al cărei nume îl cunoaştem
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 최유라님,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume îl cunoaştem dar nu îi cunoaştem starea civilă
เรียนคุณ จอห์น สมิทธิ์
친애하는 홍두깨씨,
Mai puţin formal, destinatarul este o persoană cu care am mai colaborat
เรียน จอห์น
친애하는 미영씨,
Informal, către un prieten, relativ rar
เราเขียนถึงคุณเกี่ยวกับ...
안녕하세요. ....에 대해 저희가 편지를 드립니다.
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
เราเขียนติดต่อกับ...
안녕하세요. 저희는 .....에 관해 편지를 드리고 싶습니다.
Formal, pentru a te adresa în numele întregii companii
เนื่องมาจาก...
...에 관하여 말씀드리자면,
Formal, pentru a vă adresa în legătură cu un produs al companiei
เขียนอ้างอิงถึง...
...에 대해서 언급하자면,
Formal, pentru a te adresa în legătură cu un produs al companiei
ฉันเขียนถึงคุณเพื่อถามเกี่ยวกับ...
...에 대해 문의하고자 글을 드립니다.
Mai puţin fomal, pentru a te adresa în nume personal ca reprezentant al companiei
ฉันเขียนถึงคุณในฐานะของ...
...를 대신하여 글을 드립니다.
Formal, când scriem în numele altcuiva
บริษัทของคุณนั้นได้ถูกแนะนำมาจาก...
...께서 귀사를 매우 칭찬하였습니다.
Formal, formula politicoasă de adresare

E-Mail - Conţinut

คุณจะรังเกียจไหมถ้า...
혹시 폐가 되지 않는 다면 ....
Solicitate formală, tentativă
คุณจะช่วยกรุณา...
가능하시다면 .... 감사히 여기겠습니다.
Solicitate formală, tentativă
ฉันรู้สึกผูกมัดมากถ้า...
.... 해주신다면 감사하여 몸 둘 바를 모르겠습니다.
Solicitate formală, tentativă
พวกเราจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมาก ถ้าคุณจะช่วยส่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ...เข้ามา
...에 관하여 좀 더 상세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitate formală, foarte politicos
ฉันจะรู้ปลาบปลื้มเป็นอย่างมากถ้าคุณจะ...
...가 가능하시다면, 매우 감사하겠습니다.
Solicitate formală, foarte politicos
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
...를 보내주시겠습니까?
Solicitate formală, politicos
เราสนใจที่จะรับ...
저희는 ...를 받아보고 싶습니다.
Solicitate formală, politicos
ฉันต้องถามคุณว่า...
.....이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitate formală, politicos
คุณช่วยแนะนำ...
...를 추천해 주시겠습니까?
Solicitate formală, direct
คุณช่วยส่ง...มาให้ฉันได้ไหม
...를 저희에게 보내주시겠습니까?
Solicitate formală, direct
คุณได้รับคำขอให้...อย่างเร่งด่วน
신속히 .... 를 하시기 바랍니다.
Solicitate formală, foarte direct
เราจะซาบซึ้งเป็นอย่างมากถ้า...
...라면, 저희는 매우 감사하겠습니다.
Solicitare formală, politicos, în numele întregii companii
ราคาลิสต์ปัจจุบันคุณของ...คืออะไร
귀사의 ....의 현재 정가는 얼마 입니까?
Solicitare formală specifică, direct
เราสนใจใน...และเราต้องการจะรู้ว่า...
저희는 ...에 관심이 있으며 ...에 대해 더 알고 싶습니다.
Solicitări formale, direct
เราเข้าใจจากโฆษณาของคุณ ว่าคุณผลิต...
광고를 통해 귀사의 ...에 대해 알게 되었습니다.
Solicitări formale, direct
มันเป็นความตั้งใจของเราที่จะ...
저희의 목적은 ... 입니다.
Declararea intenţiilor formal şi direct
เราพิจารณาคำขอของคุณอย่างระมัดระวังและ...
저희는 귀하의 제안을 주의깊게 살펴보았으며 ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
...를 알려드리게 되어 유감입니다.
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau exprimarea dezinteresului faţă de o ofertă.
สิ่งที่แนบเข้ามานั้นอยู่ใน...
첨부된 파일은 ... 포맷으로 되어 있습니다.
Formal, detaliere legată de programul pe care ar trebui să-l folosească destinatarul pentru a deschide ataşamentul
ฉันไม่สามารถเปิดสิ่งที่แนบเข้าในเช้านี้ โปรเเกรมตรวจสอบไวรัสนั้นจับไวรัสได้
오늘 아침, 제 컴퓨터의 바이러스 탐지기가 보내주신 첨부화일에서 바이러스를 발견하여, 첨부화일을 열어 볼 수 없었습니다.
Formal, direct, detaliere a unei probleme legată de un ataşament
ฉันต้องขอโทษที่ไม่ได้ส่งข้อความต่อเร็วกว่านี้ แต่เนื่องจากข้อผิดพลาดในการพิมพ์ อีเมลของคุณได้ส่งตอบกลับและเขียนว่า "ไม่รู้จักชื่อ"
빨리 메세지를 전해드리지 못한 점 사과드립니다. 제가 주소를 잘못 적어서, "확인되지 않은 사용자에게 보낸 메일" 이라는 말과 함께 메일이 반송되었습니다.
Formal, politicos
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาปรึกษาเว็บไซต์ของเราที่...
더 많은 정보를 원하시면, .... 의 저희 웹사이트에서 문의하여주시기 바랍니다.
Formal, când vă promovaţi site-ul

E-Mail - Încheieri

ถ้าคุณต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
이 외에 도움이 더 필요하시면, 저에게 연락하여 주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้เพิ่มเติม กรุณาบอกเราให้ทราบ
저희가 무엇이든 더 도와드릴일이 있으면, 말씀하여 주십시오.
Formal, foarte politicos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
미리 감사의 말씀 드리며...
Formal, foarte politicos
ถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะถามฉัน
더 많은 정보가 필요하시면, 주저하지 마시고 저에게 연락 주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมาถ้าคุณเข้ามาตรวจสอบเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
이 문제를 최대한 빨리 고려해 주신다면 감사하겠습니다.
Formal, foarte politicos
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
최대한 빨리 답장 주시기를 부탁드립니다. 왜냐하면...
Formal, politicos
ถ้าคุณต้องการเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อฉันได้เลย
더 많은 정보가 궁금하시면, 저에게 연락 주십시오.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่จะได้ทำงานกับคุณ
같이 일하게 될 날을 기다리겠습니다.
Formal, politicos
ขอขอบพระคุณสำหรับความช่วยเหลือของคุณ
이 일을 도와주셔서 감사드립니다.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะอภิปรายเรื่องนี้กับคุณ
이 일에 대해 당신과 함께 이야기 해 보고싶습니다.
Formal, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้น...
더 많은 문의사항이 있으시면 ...
Formal, direct
เราปลาบปลื้มกับธุรกิจของคุณเป็นอย่างมาก
당신의 수고에 감사드립니다.
Formal, direct
กรุณาติดต่อฉัน - โทรศัพท์ของฉันคือ...
저에게 연락 주십시오 - 저의 다이렉트 번호는...
Formal, foarte direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้งในเร็วๆนี้
조만간 답장 받길 기대합니다.
Mai puţin formal, politicos
ด้วยความเคารพอย่างยิ่ง
... (자신의 이름) 드림,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
ด้วยความจริงใจ
... (자신의 이름) 드림,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพอย่างสูง
... (자신의 이름) 드림,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
.... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
ด้วยความเคารพ
.... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des