Cehă | Expresii - Afaceri | Întâlniri

Întâlniri - Aranjamente

是非とも・・・・様とお会いしてご意見を参考にさせていただきたくご連絡を差し上げた次第です。
Chtěl(a) bych si sjednat schůzku s panem Smithem, prosím
Fromal, foarte politicos
ご都合のよろしい日はありますでしょうか?
Kdyby Vám to vyhovovalo?
Formal, politicos
お会いしてお話を伺うことはできますでしょうか?
Můžeme si sjednat schůzku?
Formal, politicos
お会いしてお話を伺いたいと考えております。
Myslím, že bychom se měli setkat.
Formal, direct

Întâlniri - Amânări

依然決めました面会の日取りを延期させていただくことは可能でしょうか?
Chtěl(a) bych se zeptat, zda můžeme odložit naše setkání?
Formal, foarte politicos
約束の時間は明日の2時となっておりましたが、急きょ不都合が生じたため、大変申し訳ございませんが4時に変更していただくことは可能でしょうか?
Zítra se mi to ve 2 nehodí. Můžeme se sejít trochu později, řekněme ve 4?
Formal, politicos
ご迷惑をおかけいたしますが、日程を変更していただくことは可能でしょうか?
Bylo by možné stanovit jiné datum?
Formal, politicos
ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・日に変更せざるを得なくなりました。
Musím odložit naši schůzku do...
Formal, politicos
お約束していた日に、あいにく急用が入ってしまいました。申し訳ございませんが、日程を変更していただけないでしょうか。
Bohužel jsem si domluvil(a) příliš mnoho schůzek na den, kdy jsme se domluvili na setkání. Bylo by možné se sejít další den?
Formal, politicos
大変申し訳ございませんが、日程を変更せざるを得なくなりました。
Bohužel jsem nucen změnit termín našeho setkání.
Formal, direct
もう少し時間を早めて/遅くしていただくことは可能でしょうか? 
Mohli bychom se sejít dříve/později?
Formal, direct.

Întâlniri - Anularea

お電話致しましたがつながらなかったため、メールでご連絡差し上げることをお許しください。大変ご迷惑をおかけいたしますが明日の面会をキャンセルせざるをえなくなってしまいました。
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že naší zítřejší schůzku musím zrušit. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formal, politicos
申し訳ございませんが、急きょ不都合が生じ、お会いすることができなくなってしまいました。
Bohužel Vám musím oznámit, že se nebudu moci zúčastnit našeho domluveného setkání, a proto naší schůzku musím zrušit.
Formal, politicos
大変ご迷惑をおかけいたしますが、明日の面会をキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Obávám se, že naší zítřejší schůzku budu muset zrušit.
Formal, politicos
大変ご迷惑をおかけいたしますが、・・・・のためアポイントをキャンセルせざるを得なくなってしまいました。
Kvůli... se obávám, že budu muset naší schůzku zrušit.
Formal, politicos