Coreeană | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

ประธานและกรรมการบริษัท
의장님/ 이사님
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
กรรมการผู้จัดการ
CEO(씨이오)
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
ผู้จัดการทางการตลาด
마케팅 담당자님
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
ผู้จัดการการขาย
세일 매니저님
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
고객서비스팀 매니저님
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
กรรมการบุคลากร
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
인사관리 매니저님
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
ผู้จัดการสำนักงาน
오피스 매니저님
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
เลขาธิการของบริษัท
회사비서
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
หัวหน้านักบัญชี
최고 회계사님
Angajatul responsabil de finanţe
ผู้บริหารทางเทคนิค
기술관리자님
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
연구 개발 매니저님
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
ผู้บริหารด้านการผลิต
프로덕션 담당자님
Angajatul responsabil de producţie
ผู้จัดการโรงงาน
공장장님
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat