Coreeană | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
의장님/ 이사님
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc điều hành
CEO(씨이오)
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
마케팅 담당자님
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
세일 매니저님
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
고객서비스팀 매니저님
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
개인담당 매니저님 (퍼스널 디랙터 님)
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
인사관리 매니저님
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng văn phòng
오피스 매니저님
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
Thư ký trưởng
회사비서
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
Kế toán trưởng
최고 회계사님
Angajatul responsabil de finanţe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
기술관리자님
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
연구 개발 매니저님
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
프로덕션 담당자님
Angajatul responsabil de producţie
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
공장장님
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat