Daneză | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Formand og Administrerende Direktør
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc điều hành
Administrerende Direktør
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Marketingdirektør
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Salgschef
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Kundeservice Direktør
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Personaledirektør
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Personaleafdelingsleder
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Kontorleder
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
Thư ký trưởng
Virksomheds Sekretær
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
Kế toán trưởng
Regnskabschef
Angajatul responsabil de finanţe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Teknisk Direktør
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Forskning og Udviklings Direktør
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Produktionsleder
Angajatul responsabil de producţie
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Fabriksdirektør
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat