Greacă | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc điều hành
Διευθύνων Σύμβουλος
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Διευθυντής Πωλήσεων
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Διευθυντής Προσωπικού
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Υπεύθυνος Γραφείου
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
Thư ký trưởng
Γραμματέας της Εταιρείας
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
Kế toán trưởng
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Angajatul responsabil de finanţe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Τεχνικός Διευθυντής
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Διευθυντής παραγωγής
Angajatul responsabil de producţie
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Διευθυντής Εργοστασίου
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat