Suedeză | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc điều hành
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
marknadsföringschef
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
försäljningschef
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
kundservicechef
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
personalchef
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
personalchef
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng văn phòng
kontorschef
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
Thư ký trưởng
chefskamrer
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
Kế toán trưởng
ekonomichef
Angajatul responsabil de finanţe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
IT-chef
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
forsknings- och utvecklingschef
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
produktionschef
Angajatul responsabil de producţie
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
fabrikschef
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat