Thailandeză | Expresii - Afaceri | Ocupaţii

Ocupaţii - Funcţii

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
ประธานและกรรมการบริษัท
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc điều hành
กรรมการผู้จัดการ
Persoana principală care se ocupă cu aspectele financiare ale unei afaceri
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
ผู้จัดการทางการตลาด
Angajatul responsabil de departamentul de marketing
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
ผู้จัดการการขาย
Angajatul responsabil de departamentul de vânzări.
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
Angajatul responsabil de departamentul de relaţii cu clienţii
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
กรรมการบุคลากร
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
Angajatul responsabil de departamentul care se ocupă de personal
Giám đốc/Trưởng văn phòng
ผู้จัดการสำนักงาน
Angajatul responsabil pentru un anumit birou
Thư ký trưởng
เลขาธิการของบริษัท
Angajatul responsabil de corespondenţa de afaceri
Kế toán trưởng
หัวหน้านักบัญชี
Angajatul responsabil de finanţe
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
ผู้บริหารทางเทคนิค
Angajat responsabil de departamentul de IT şi comunicare
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
Angajatul responsabil de dezvoltarea noilor produse
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
ผู้บริหารด้านการผลิต
Angajatul responsabil de producţie
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
ผู้จัดการโรงงาน
Angajatul responsabil de fabrica unde produsul este asamblat