Coreeană | Expresii - Afaceri | Rezervări

Rezervări - Rezervarea

ฉันต้องการจะจอง...
....를 예약하고 싶습니다.
Formal, politicos
ฉันต้องการจะจอง...
....를 예약하고 싶습니다.
Formal, politicos
คุณมีที่ว่างสำหรับ...
...날에 예약 가능 한가요?
Formal, politicos
ฉันต้องการจองห้องของ...
....날에 방 하나를 예약하고 싶습니다.
Formal, politicos
ฉันต้องจองห้องประชุมสำหรับห้องที่จุคนได้ 100 คน
100명이 앉을 수 있는 회의실 하나를 예약하고 싶습니다.
Formal, politicos
ฉันต้องการจอง...ในชื่อของ...
...의 이름으로 ...를 예약하고 싶습니다.
Formal, politicos
เราต้องการอุปกรณ์และบริการดังนี้:
또 저희는 아래의 물품과 장비들이 필요합니다.
Formal, politicos

Rezervări - Schimbări

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนวันที่ของการจองเป็นวันที่...
예약 날짜를 변경하는게 가능할까요?
Formal, politicos
เสียใจด้วยที่ฉันไม่ว่างในวันที่เราได้นัดหมายเอาไว้ มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่เราสามารถจองห้องไว้สำหรับการนัดเจอกันครั้งหน้า
죄송하지만, 제가 같은 날에 두개의 예약을 해놓았습니다. 다른 날로 예약을 옮겨도 될까요?
Formal, politicos
ฉันขอโทษเป็นอย่างมากที่ฉันต้องเปลี่ยนการจองจาก...เป็น...
...에서 ...로 예약 날짜를 변경하여야 하는 상황이 발생했습니다.
Formal, foarte politicos
ฉันต้องการจองห้องเพิ่มเติม ซึ่งเป็นห้องที่มีอาหารกลางวันเสิร์ฟให้หลังการนัดหมาย
회의가 끝난 후 점심을 대접할 방 하나를 더 예약하고 싶습니다.
Formal, politicos

Rezervări - Anularea

ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจองของเราสำหรับ...เพราะ...
죄송합니다만, .....때문에 ...의 예약을 취소해야 할 것 같습니다.
Formal, politicos
เนื่องจาก... ฉันเกรงว่าฉันต้องยกเลิกการจอง
...때문에, 제 예약을 취소해야 하게 되어 유감입니다.
Formal, politicos
ขอแสดงความเสียใจด้วยที่ฉันต้องยกเลิกการจองห้องประชุมและอาหารเย็น 3 มื้อ
죄송합니다만, 작은 회의실과 3개의 저녁코스를 예약했던 것을 취소해야 합니다.
Formal, politicos
ฉันไม่สามารถติดต่อคุณทางโทรศัพท์ได้ เพราะฉะนั้นฉันจึงส่งอีเมลฉบับนี้เพื่อบอกคุณว่าฉันได้ยกเลิกการจองห้องประชุมเรียบร้อยแล้ว ฉันต้องขอโทษเป็นอย่างมากสำหรับความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
전화로 연결이 되지 않아 이렇게 이메일을 드립니다. 죄송스럽지만, 회의실을 예약했던것을 취소해야 하는 상황이 생겼습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
Formal, politicos