Coreeană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

เรียน ท่านประธานาธิบดี
친애하는 사장님께,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
เรียนท่าน
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
เรียนท่าน
사모님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
เรียนท่าน
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
เรียน ท่านทั้งหลาย
관계자분들께 드립니다.
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
관계자분께 드립니다.
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 김철수님,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 최수정님,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 김미나님,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
เรียน คุณสมิทธิ์
친애하는 신수경님,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
반가운 김미경님,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
เรียน จอห์น
반가운 철호씨,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
เพิ่มเข้ามาจาก...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
อ้างอิงมาจาก...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, când scriem pentru altcineva.
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

คุณถือหรือเปล่าถ้า...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Solicitări formale, tentative
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Solicitări formale, tentative
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Solicitări formale, tentative
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
....을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, politicos
เราสนใจที่จะได้รับ...
....을 받아보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
ฉันต้องถามคุณว่า...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
คุณช่วยแนะนำ...
...을 추천해주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
...을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
신속히 ...을 하십시오.
Solicitări formale, foarte direct
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Solicitări formale specifice, direct
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Solicitări formale, direct
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Solicitări formale, direct
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declararea intenţiilor formal şi direct
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, foarte politicos
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, foarte politicos
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, foarte politicos
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, foarte politicos
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, politicos
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, politicos
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, politicos
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, direct
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, direct
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, direct
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, foarte direct
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mai puţin formal, politicos
ด้วยความเคารพ
... 드림,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
ขอแสดงความนับถือ
... 드림,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
... 올림,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
ด้วยความนับถือ
... 가,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des