Chineză | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kính gửi ngài Chủ tịch,
尊敬的主席先生,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Thưa ông,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Thưa bà,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Thưa ông/bà,
尊敬的先生/女士,
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Thưa các ông bà,
尊敬的先生们,
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Thưa ông/bà,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Kính gửi bà Trần Thị B,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
亲爱的约翰 史密斯,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Gửi ông A,
亲爱的约翰,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
我们因为...给您写信
Formal, în numele întregii companii.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
我们写这封信是因为...
Formal, în numele întregii companii.
Liên quan tới việc/vấn đề...
因贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Về việc/vấn đề...
鉴于贵公司...
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Tôi viết thư này để nói về...
我写这封信,想询问关于...的信息
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Tôi xin thay mặt... viết thư này
我代表...给您写信
Formal, când scriem pentru altcineva.
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
...诚挚推荐贵公司
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Liệu ông/bà có phiền...
请问您是否介意...
Solicitări formale, tentative
Không biết ông/bà có vui lòng...
您是否能够...
Solicitări formale, tentative
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
如果您能...,我将不胜感激
Solicitări formale, tentative
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Solicitări formale, foarte politicos
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
如果您能… ,我将非常感激
Solicitări formale, foarte politicos
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
您能将…发送给我吗
Solicitări formale, politicos
Chúng tôi rất quan tâm tới...
我们对接受/获得...很有兴趣
Solicitări formale, politicos
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
我必须问您是否...
Solicitări formale, politicos
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
您能推荐...吗?
Solicitări formale, direct
Ông/bà vui lòng gửi...
您能将...发送给我吗?
Solicitări formale, direct
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
请您尽快按要求将...
Solicitări formale, foarte direct
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
如果您能...,我们将不胜感激
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Solicitări formale specifice, direct
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Solicitări formale, direct
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Solicitări formale, direct
Chúng tôi dự định...
我们的意向是...
Declararea intenţiilor formal şi direct
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
很抱歉地通知您...
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, foarte politicos
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, foarte politicos
Xin chân thành cảm ơn...
提前谢谢您…
Formal, foarte politicos
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, foarte politicos
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, foarte politicos
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, politicos
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, politicos
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, politicos
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, politicos
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, foarte direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
期待着尽快得到您的回复。
Mai puţin formal, politicos
Kính thư,
此致
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Kính thư,
此致
敬礼
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Trân trọng,
肃然至上
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Thân ái,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Thân ái,
祝好
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des