Coreeană | Expresii - Afaceri | Scrisoare

Scrisoare - Adresa

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formatul american de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
oraşul, abreviaţia statului şi codul poştal.
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formatul de adresă britanic şi irlandez:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul
ţara
codul poştal.
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formatul de adresă canadian:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
oraşul, abreviaţia provinciei şi codul poştal
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formatul australian de adresă:
numele destinatarului
numele companiei
numele şi numărul străzii
numele provinciei
oraşul şi codul poştal
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formatul de adresă din Noua Zeelandă:
numele destinatarului
numele companiei
numărul şi numele străzii
cartierul/numărul străzii/numărul căsuţei poştale
oraşul şi codul poştal
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Formatul românesc de adresă:
numele companiei
numele destinatarului (se poate menţiona "În atenţia domnului/doamnei" înaintea numelui)
Strada, numărul străzii, eventual blocul, scara şi numărul apartamentului dacă este cazul.
oraşul
judeţul
ţara
codul poştal.

Scrisoare - Introducere

Kính gửi ngài Chủ tịch,
친애하는 사장님께,
Foarte formal, în cazul în care destinatarul are o funcţie deosebită care trebuie utilizată în locul numelui.
Thưa ông,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut.
Thưa bà,
사모님께 드립니다.
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut.
Thưa ông/bà,
관계자님께 드립니다.
Formal, destinatar al cărui sex şi nume ne este necunoscut.
Thưa các ông bà,
관계자분들께 드립니다.
Formal, când ne adresăm mai multor necunoscuţi sau unui întreg departament.
Thưa ông/bà,
관계자분께 드립니다.
Formal, necunoscând nimic despre numărul, numele şi sexul destinatarului/destinatarilor.
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
친애하는 김철수님,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume cunoscut.
Kính gửi bà Trần Thị B,
친애하는 최수정님,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut.
Kính gửi bà Trần Thị B,
친애하는 김미나님,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Kính gửi bà Trần Thị B,
친애하는 신수경님,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
반가운 김미경님,
Mai puţin formal, pentru partenerii de afaceri curenţi (mai rar în această formă).
Gửi ông A,
반가운 철호씨,
Informal, în cazul în care suntem prieten cu destinatarul.
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, în numele întregii companii.
Liên quan tới việc/vấn đề...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Về việc/vấn đề...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, pentru a începe o scrisoare către o companie în legătură cu ceva promovat de către această companie.
Tôi viết thư này để nói về...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Mai puţin formal, pentru a scrie în numele tău ca reprezentant al companiei.
Tôi xin thay mặt... viết thư này
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, când scriem pentru altcineva.
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, formula politicoasă.

Scrisoare - Cuprins

Liệu ông/bà có phiền...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Solicitări formale, tentative
Không biết ông/bà có vui lòng...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Solicitări formale, tentative
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Solicitări formale, tentative
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Solicitări formale, foarte politicos
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
....을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, politicos
Chúng tôi rất quan tâm tới...
....을 받아보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Solicitări formale, politicos
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
...을 추천해주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
Ông/bà vui lòng gửi...
...을 보내주시겠습니까?
Solicitări formale, direct
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
신속히 ...을 하십시오.
Solicitări formale, foarte direct
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Solicitări formale, politicos, în numele companiei
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Solicitări formale specifice, direct
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Solicitări formale, direct
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Solicitări formale, direct
Chúng tôi dự định...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Declararea intenţiilor formal şi direct
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, exprimarea unei decizii legate de o chestiune ce ţine de afaceri
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, respingerea unei propuneri de afaceri sau arătarea dezinteresului pentru o ofertă

Scrisoare - Încheieri

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, foarte politicos
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, foarte politicos
Xin chân thành cảm ơn...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, foarte politicos
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, foarte politicos
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, foarte politicos
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, politicos
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, politicos
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, politicos
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, politicos
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, foarte direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Mai puţin formal, politicos
Kính thư,
... 드림,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Kính thư,
... 드림,
Formal, foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Trân trọng,
... 올림,
Formal, nu foarte răspândit, cunoscând numele destinatarului
Thân ái,
... 보냄,
Informal, între parteneri de afaceri care se adresează folosind numele mic
Thân ái,
... 가,
Informal, între parteneri de afaceri care colaborează des