Greacă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Kære Hr.,
Αξιότιμε κύριε,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Kære Fru.,
Αξιότιμη κυρία,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Kære Hr./Fru.,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Kære Hr./Fru.,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Til hvem dette ankommer,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Kære Hr. Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Kære Fru. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Kære Frk. Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Kære Fr. Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Kære John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Jeg ville søge stillingen som...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Mine styrker er...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Mit ekspertområde er...
Η ειδικότητά μου είναι...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Jeg råder fremragende over...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Jeg har en fungerende viden om...
Έχω μια καλή γνώση της...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Jeg har... års erfaring indenfor...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Jeg er en erfaren bruger af...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Fremragende kommunikations evner
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Deduktiv argumentation
Επαγωγική λογική
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logisk tænkning
Λογική σκέψη
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Analytiske evner
Αναλυτικές ικανότητες
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Gode interpersonel evner
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Forhandlings evner
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Præsentations evner
Ικανότητες παρουσίασης
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referencer kan rekvieres fra...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Jeg er ledig til et interview den...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Med venlig hilsen
Με εκτίμηση,
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Med venlig hilsen
Με εκτίμηση,
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Med respekt,
Με εκτίμηση,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Med venlig hilsen
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.