Daneză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Αξιότιμε κύριε,
Kære Hr.,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Αξιότιμη κυρία,
Kære Fru.,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Kære Hr./Fru.,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Kære Hr./Fru.,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Til hvem dette ankommer,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Kære Hr. Smith,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fru. Smith,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Kære Frk. Smith,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kære Fr. Smith,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Kære John Smith,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Jeg ville søge stillingen som...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mine styrker er...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Η ειδικότητά μου είναι...
Mit ekspertområde er...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Είμαι άριστος γνώστης της...
Jeg råder fremragende over...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Έχω μια καλή γνώση της...
Jeg har en fungerende viden om...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Jeg er en erfaren bruger af...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Fremragende kommunikations evner
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Επαγωγική λογική
Deduktiv argumentation
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Λογική σκέψη
Logisk tænkning
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Αναλυτικές ικανότητες
Analytiske evner
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Gode interpersonel evner
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Forhandlings evner
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Ικανότητες παρουσίασης
Præsentations evner
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referencer kan rekvieres fra...
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Jeg er ledig til et interview den...
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Με εκτίμηση,
Med venlig hilsen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Με εκτίμηση,
Med venlig hilsen
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Με εκτίμηση,
Med respekt,
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Med venlig hilsen
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.