Germană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Αξιότιμε κύριε,
Sehr geehrter Herr,
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Αξιότιμη κυρία,
Sehr geehrte Frau,
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Lieber Herr Schmidt,
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Zu meinen Stärken zählen...
Pentru a arăta atributele tale cheie
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Η ειδικότητά μου είναι...
Mein Fachgebiet ist...
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Είμαι άριστος γνώστης της...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
Έχω μια καλή γνώση της...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Επαγωγική λογική
schlussfolgerndes Denken
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Λογική σκέψη
logisches Denken
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Αναλυτικές ικανότητες
analytische Fähigkeiten
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
hohe soziale Kompetenz
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Verhandlungsgeschick
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Ικανότητες παρουσίασης
Präsentationsfähigkeiten
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Με εκτίμηση,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Με εκτίμηση,
Mit freundlichen Grüßen
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Με εκτίμηση,
Hochachtungsvoll
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Herzliche Grüße
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.