Coreeană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

Szanowny Panie,
존경하는 관계자 분께
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Szanowna Pani,
존경하는 관계자 분께
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분께
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
Szanowny Panie,
존경하는 김철수 님께
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
Szanowny Panie,
친애하는 최현우님께
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
...에 지원하고 싶습니다.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
Moje mocne strony to ...
저의 장점은 ... 입니다.
Pentru a arăta atributele tale cheie
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
Biegle posługuję się programem/programami...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
Rozumowanie dedukcyjne
추론 이해 능력
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
Logiczne myślenie
논리적인 사고능력
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
Zdolności analityczne
분석 능력
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
Zdolności interpersonalne
좋은 사교성
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
Zdolności negocjacyjne
협정 능력
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
Umiejętność prezentacji
프리젠테이션 능력
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
Referencje na żądanie.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
Referencje na żądanie od ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
Z poważaniem,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
Pozdrawiam,
감사합니다. ...씨.
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.