Coreeană | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de intenție

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție - Introducere

เรียน คุณผู้ชาย
존경하는 관계자 분께
Formal, având destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
เรียน คุณผู้หญิง
존경하는 관계자 분께
Formal, având destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
존경하는 관계자 분께
Formal, necunoscând sexul și numele destinatarului
เรียน ท่านทั้งหลาย
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, când ne adresăm mai multor oameni sau unui întreg departament
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, necunoscând date despre potențialul sau potențialii destinatar(i)
เรียน คุณสมิทธิ์
존경하는 김철수 님께
Formal, având ca destinatar un bărbat cu nume cunoscut
เรียนคุณ สมิทธิ์
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
เรียน นางสาว สมิทธิ์
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o domnișoară cu nume cunoscut
เรียน คุณสมิทธิ์
존경하는 김희연 님께
Formal, având ca destinatar o femeie cu cu nume cunoscut și stare civilă necunoscută
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
친애하는 최현우님께
Mai puțin formal, când ne adresăm unui partener cu care am mai colaborat în trecut
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Formularea standard pentru a aplica pentru un post anunțat într-un ziar sau într-o revistă
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Formularea standard folosită pentru a răspunde unui anunț postat online
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Formularea standard folosită pentru a explica unde anume am găsit anunțul pentru postul scos la concurs
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Formularea folosită când dorin să aplicăm pentru un post după ce am văzut anunțul într-o revistă sau într-un periodic
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
...에 지원하고 싶습니다.
Formulare standard folosită pentru a aplica pentru un post
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Ca formulare introductivă, pentru a descrie ocupația curentă și implicațiile sale

Scrisoarea de intenție - Motivarea

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Pentru a explica motivul pentru care dorești postul respectiv
จุดแข็งของฉันคือ...
저의 장점은 ... 입니다.
Pentru a arăta atributele tale cheie
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Pentru a reflecta asupra slăbiciunilor tale dar în același timp a demonstra că dorești să le depășești
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Pentru a explica ce anume te recomandă ca un bun candidat pentru postul respectiv
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Când nu ai lucrat niciodată în domeniul respectiv dar ai calități care te recomandă să o faci dobândite din experiențele anterioare
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Pentru a explica ce abilități personale te fac un bun candidat pentru postul respectiv
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Pentru a demonstra experiența proprie într-un anumit domeniu și abilitatea de a dobândi noi competențe
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Pentru a arăta domeniile principale în care ai deprinderi şi experienţă
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu şi abilitatea de a căpăta noi cunoştinţe
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Pentru a explica de ce ai fi bun pentru postul respectiv având în vedere experienţa câştigată la locurile de muncă anterioare
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Pentru a arăta că poţi lucra într-un mediu de lucru solicitant.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Pentru a sublinia interesul personal pentru postul vizat
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Pentru a scoate în evidenţă CV-ul şi a arăta cât de potrivit eşti pentru postul vacant
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Pentru a atăta ce deprinderi ai căpătat la locul de muncă curent
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Pentru a arăta deprinderile adiţionale câştigate la locul de muncă actual, deprinderi care în mod normal nu ar fi atribuite postului ocupat

Scrisoarea de intenție - Abilităţi

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta care sunt limbile vorbite fluent şi limba natală
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute foarte bine
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Pentru a arăta limbile non-native cunoscute la nivel mediu
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Pentru a arăta experienţa într-un anumit domeniu de activitate
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Pentru a arăta ce programe pentru calculator ştii să utilizezi
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Pentru a arăta cât de echilibrate sunt abilităţile tale
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Abilitatea de a împărtăşi informaţii şi a explica colegilor anumite lucruri
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
추론 이해 능력
Abilitatea de a înţelege şi explica lucruri repede şi eficient
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
논리적인 사고능력
Abilitatea de a construi idei într-un mod bine fundamentat şi precis.
ทักษะในการวิเคราะห์
분석 능력
Abilitatea de a evalua lucrurile în detaliu
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
좋은 사교성
Abilitatea de a comunica eficient cu colegii
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
협정 능력
Abilitatea de a lucra cu alte companii eficient
ทักษะในการนำเสนอ
프리젠테이션 능력
Abilitatea de a comunica în mod eficient idei în faţa unui grup de persoane

Scrisoarea de intenție - Încheieri

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Când dorim să ne întărim dorinţa de a lucra pentru compania respectivă în încheiere
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Pentru a sugera mai subtil în încheiere posibilitatea unui potenţial interviu.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Formularea standard prin care se anunţă angajatorul că CV-ul este ataşat scrisorii de intenţie.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Formulare standard folosită pentru a asigura angajatorul că poţi să-i furnizezi referinţe
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Pentru a asigura angajatorul că poţi sa-i furnizezi referinţe şi a menţiona persoanele pe care le poate contacta pentru a le obţine.
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Pentru a indica disponibilitatea în funcţie de program pentru un interviu
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Pentru a furniza angajatorului datele de contact şi a-i mulţumi pentru timpul acordat citirii aplicaţiei
ด้วยความเคารพ
... (이름) 드림
Formal, numele destinatarului fiind necunoscut
ด้วยความเคารพ
... (이름) 드림
Formal, folosit în mod curent când destinatarul este cunoscut
ด้วยความเคารพ
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, folosit mai rar atunci când se cunoaşte numele destinatarului
ด้วยความเคารพ
감사합니다. ...씨.
Informal, între parteneri de afaceri care folosesc prenumele când se adresează unul altuia.