Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Vážený pane,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Vážená paní,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Vážený pane / Vážená paní,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Dobrý den,
尊敬的先生们,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Všem zainteresovaným stranám,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Vážený pane Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Vážená slečno Smithová,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Vážená paní Smithová,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
很高兴可以为...做推荐
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
在他...时加入...,我和他初次认识
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
我毫不犹豫为...写推荐信
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
我很高兴能为...写推荐信
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... vynikal(a) v... .
...以...区别于其他人
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
他/她最大的才能在于...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
On/ona řeší problémy efektivně.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
他/她拥有众多技能。
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
他/她能很好的处理各种责任。
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
On/ona má obsáhnou znalost...
他/她在...方面拥有广泛知识
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
On/ona je iniciativní v... .
他/她总是积极参加...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
他/她的主要职责是...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
他/她每周的工作包括...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...总能高质量地按时完成工作。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă