Thailandeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

尊敬的先生,
เรียน ท่าน
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
尊敬的女士,
้เรียน ท่าน
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
尊敬的先生/女士,
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
尊敬的先生们,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
尊敬的收信人,
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
尊敬的史密斯女士,
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
尊敬的史密斯小姐,
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
尊敬的史密斯小姐/女士,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
很高兴可以为...做推荐
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
在他...时加入...,我和他初次认识
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我毫不犹豫为...写推荐信
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我很高兴能为...写推荐信
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...以...区别于其他人
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
他/她最大的才能在于...
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
他/她拥有众多技能。
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
他/她能清楚地表达自己的想法。
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
他/她能很好的处理各种责任。
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
他/她在...方面拥有广泛知识
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
他/她总是积极参加...
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
他/她的主要职责是...
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
他/她每周的工作包括...
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
Pentru a evalua pozitiv candidatul
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...总能高质量地按时完成工作。
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
Pentru a evalua pozitiv candidatul
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
我认为...应该被优先考虑,因为...
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă