Cehă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Dear Sir,
Vážený pane,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Vážená paní,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...distinguished himself / herself by…
... vynikal(a) v... .
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
His / her greatest talent is / lies in…
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
He / she is a creative problem-solver.
On/ona řeší problémy efektivně.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
He / she has a broad range of skills.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
He / she communicates his / her ideas clearly.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
He / she handles responsibility well.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
On/ona má obsáhnou znalost...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
He / she always takes an active role in… .
On/ona je iniciativní v... .
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
His / her main responsibilities were…
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
His / her weekly tasks involved…
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă