Maghiară | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă