Olandeză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Dear Sir,
Geachte heer
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...distinguished himself / herself by…
... onderscheidde zich door ...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
His / her greatest talent is / lies in…
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
He / she is a creative problem-solver.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
He / she has a broad range of skills.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
He / she handles responsibility well.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
He / she always takes an active role in… .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
His / her main responsibilities were…
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
His / her weekly tasks involved…
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă