Arabă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Monsieur,
سيدي المحترم،
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Madame,
السيدة المحترمة،
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Madame, Monsieur,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Madame, Monsieur
السادة المحترمون،
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Aux principaux concernés,
إلى مَنْ يهمّهُ الأمر،
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Monsieur Dupont,
عزيزي السيد رامي،
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Madame Dupont,
عزيزتي السيدة رامي،
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Mademoiselle Dupont,
عزيزتي الآنسة نادية،
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Madame Dupont,
عزيزتي السيدة نادية،
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
C'est avec plaisir que je recommande...
يسعدني أن أكتب هذه رسالة التوصية هذه نيابة عن...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
لقد كان لي شرف التعرف على... في...، عندما التحق...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
لقد طلب مني ... أنْ أكتب رسالة توصية دعما لمطلبه لـ... وأنا سعيد جدّا لأقوم بهدا الدور.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
لقد كان لي الشرف أن أكون رئيساَ \ مُشرفا على \ زميلا لـ... منذ... .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
يُسعدني أن أكتب رسالة التوصية هذه لـ... في هذه الرسالة أودّ أن أعبّر عن احترامي وتقديري لهذا الشاب اللامع الذي قدم مساهمات جليلة لعمل الفريق الذي أشرف عليه.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
أكتب رسالة التوصية هذه لـ... دونَ أيّ تردّدٍ.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
إنه لمن دواعي سروري أن رسالة التوصية هذه لـ...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
لقد تعرفت على... منذ...، عندما كان مسجّلاً \ كانت مسجّلةً في الصف الذي قمت بتدريسه \ بدأ \ بدأت العمل في...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
لقد عرفت ... لــ .... أشهر \ سنوات بصفتي... في...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
لقد كنت رئيس العمل لـ \ المشرف على \ زميلا لـ \ أستاذاً لــ من ... إلى ...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
عمل \ عملت لديّ على مشروعات مختلفة بصفته \ بصفتها... وبناء على عمله \ عملها فإني أعتبره \ أعتبرها كواحد \ كواحدة من أفضل... الذين عملوا لدينا.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
لقد عرفتهُ \ عرفتها كشخص ... منذ بداية تعاوننا.
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
... se distingue par...
لقد تميّز \ تميّزت بـ...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Sa qualité principale est ...
موهبته \ موهبتها الأعظم تكمن في...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
يحلّ \ تحلّ المشاكل بشكل خلاّقٍ.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Il/elle possède une large palette de compétences.
يملك \ تملك مجموعة واسعة من المهاراتِ.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Il/elle communique ses idées clairement.
يشرح أفكاره ويبلغها \ تشرح أفكارها وتبلغها بوضوح.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
يتحمّل \ تتحمّل المسؤولية جيّداً.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
يملك \ تملك معرفة واسعة بـ...
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
إنه يتعلم \ إنها تتعلم المفاهيم الجديدة بسرعة ويقبل \ تقبل النقد البنّاء والتعليمات المتعلقة بالعمل.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
أودّ أن أذكر هنا، أنّ... هو \ هي... ويملك \ تملك القدرة على...
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
قُدْرتهُ \ قُدْرتها الكبيرة على ....كانت لا تُقدّر بثمن.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Il/elle participe activement dans...
يقوم \ تقوم دائما بدور فعّال في ...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
ينتهي من عمله \ تنتهي من عملها في الوقت المحدد. عندما يكون لديه \ لديها مشاغل أو أسئلة حول مهمة كُلِّف \ كُلِّفت بها، فإنه يتكلم \ فإنّها تتكلم بكل صراحة وبشكل مباشر، معبّرا \ معبّرة بذلك عما يختلج في أذهان الآخرين دون أن يفصحوا عنه.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
حين كان \ كانت معنا... . هذه المسؤولية تستلزم...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Ses principales fonctions consistaient en...
كانت مسؤولياته \ مسؤولياتها الأساسية...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
شملت مهماته \ مهماتها الأسبوعية...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
أود أن أقول إنه لَمِن الممتع العمل مع...، هو \ هي شخص يُعتمد عليه وذكي \ ذكية ذو \ ذات حس فكاهي جيّد.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
إذا كان أداؤه \ أداؤها في شركتنا دليلا جيداً على كيفية أدائه \ أدائها مستقبلا في شركتك فإنه سيكون \ فإنها ستكون مكسبا إيجابيا حقيقيا لبرنامجك.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
في رأيي، ... يعمل بشكل جادّ ويتولى المهمات بشكل ذاتي ويفهم تماما ما يحتاجه كل مشروع.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
يقوم على الدوام بإنتاج عمل ذي قيمة عالية في الوقت المطلوب.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
كانت نقاط الضعف الوحيدة التي لاحظتها في أداء المرشح \ المرشحة...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
أعتقد أنّ... من اللازم أن يعطى الأولوية في الحصول على الوظيفة مقارنة بالمرشحين الآخرين لأنّ...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
...سيكون إضافة ممتازة لبرنامجك. إذا كان من الممكن أن أساعد أكثر، فلا تتردد من فضلك الاتصال بي بالبريد الإلكتروني أو على التليفون.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
... له \ لها مني كل الدعم. سيكون \ ستكون إضافة حقيقية لبرنامجك.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
إني على ثقة أنّ... سيواصل \ ستواصل العمل بشكل مثمر للغاية. له \ لها مني كل الدعم.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
له \ لها مني كل الدعم ودون أي احتراز. أرجو أن تتصل بي إذا كان لديك أية أسئلة إضافية.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
إني أومن بشكل قوي بقدراته \ قدراتها الهائلة على... وأدعم بشكل قوي رغبته في مواصلة الدراسة في جامعتكم، حيث سيستطيع \ ستستطيع أن يطوّر \ تطور مواهبه \ مواهبها اللامعة ويضعها \ تضعها في موضع الاختبار.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
إنه لمن دواعي الشعور بالغبطه منحه \ منحها أقوى رسالة توصية. آمل أن تكون هذه المعلومات مفيدة.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
إني أدعم بحماس توصية... كمرشح واعد.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
نادرا ما قمت بتوصية شخص دون تحفظ. إنه لمن دواعي سروري إذنْ أن أفعل هذا في حالة...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
أحترم... كزميل، ولكن من اللازم أنْ أقول بكل صراحة، إني لا أستطيع أن أوصي به \ بها للعمل في شركتكم.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
سأكون سعيدا بالإجابة عن أي سؤال قد يتبادر إلى أذهانكم.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
تستطيع الاتصال بي من خلال البريد العادي \ الإلكتروني إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă