Greacă | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Sehr geehrter Herr,
Αγαπητέ κύριε,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Sehr geehrte Frau,
Αγαπητή κυρία,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Sehr geehrte Damen und Herren,
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Sehr geehrte Damen und Herren,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Sehr geehrte Damen und Herren,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă