Chineză | Expresii - Aplicația | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de intenție | CV | Scrisoarea de recomandare

Scrisoarea de recomandare - Introducere

Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formal, destinatar de sex masculin cu nume necunoscut
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Formal, destinatar de sex feminin cu nume necunoscut
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formal, când adresarea este către mai mulți oameni sau un întreg departament
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formal, necunoscând nicio dată despre destinatar/destinatari
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatar fiind un bărbat cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formal, având ca destinatar o doamnă cu nume cunoscut
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, având ca destinatar o domnişoară cu nume cunoscut.
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, având ca destinatar o femeie al cărei nume ne este cunoscut dar nu şi starea civilă.
Z przyjemnością udzielę referencji ...
很高兴可以为...做推荐
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
在他...时加入...,我和他初次认识
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
我毫不犹豫为...写推荐信
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
我很高兴能为...写推荐信
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Znam ... od... i jako... w...
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Pentru a oferi detalii despre cât de bine îi este cunoscut candidatul celui care dă referințe
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Frază de început folosită atunci când celui care scrie scrisoarea i-a făcut plăcere să lucreze cu cel la care face referință.

Scrisoarea de recomandare - Aptitudini

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Pentru a descrie un aspect pozitiv al personalității candidatului
...wyróżniał/-a się...
...以...区别于其他人
Pentru a expune cel mai relevant aspect pozitiv al personalității candidatului, aspect deminstrat de acesta.
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
他/她最大的才能在于...
Pentru a arăta principalele punce tari ale candidatului
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Pentru a descrie un candidat dornic să accepte și să soluționeze noi provocări.
...posiada wiele różnych umiejętności.
他/她拥有众多技能。
Pentru a descrie un candidat foarte priceput în multe domenii
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Pentru a descrie un candidat cu aptitudini de bun comunicator
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
他/她能很好的处理各种责任。
Pentru a descrie un candidat care poate fi un bun responsabil pentru un proiect/o echipă și poate lucra bine sub presiune
... posiada szeroką wiedzę...
他/她在...方面拥有广泛知识
Pentru a descrie abilitățile deja înrădăcinate ale candidatului.
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Pentru a da detalii legate de capacitatea candidatului de a îndeplini o anumită sarcină
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Pentru a descrie calitatea cea mai valoroasă a unui candidat
Zawsze bierze czynny udział w...
他/她总是积极参加...
Pentru a descrie un candidat activ căruia îi place să se implice în activitatea pe care o derulează
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Pentru a descrie un candidat perspicace și dinamic într-un mod foarte măgulitor

Scrisoarea de recomandare - Sarcinile postului

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat și a menționa implicațiile lor
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
他/她的主要职责是...
Pentru a lista sarcinile îndeplinite de candidat
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
他/她每周的工作包括...
Pentru a da o listă de responsabilități săptămânale îndeplinite de candidat

Scrisoarea de recomandare - Evaluarea

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Pentru a evalua foarte pozitiv candidatul
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
...总能高质量地按时完成工作。
Pentru a evalua pozitiv candidatul
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Pentru a prezenta un aspect negativ în evaluarea unui candidat
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Pentru a recomanda candidatul din anumite motive, un mod foarte pozitiv de a-l evalua

Scrisoarea de recomandare - Încheiere

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe pozitivă
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Pentru a încheia o scrisoare de referințe foarte pozitivă
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Când cineva nu consideră că respectivul candidat ar fi potrivit pentru postul respectiv.
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Pentru a încheia o scrisoare de recomandare pozitivă