Vietnameză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Wo kann ich herausfinden, ob mir Behindertenhilfe zusteht?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Ist die Beihilfe steuerfrei?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Von welchen Faktoren hängt die Höhe der Unterstützungssumme ab?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Unter welchen Voraussetzungen steht mir Pflegebeihilfe zu?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Muss ich mit der Person, die ich pflege, verwandt sein?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Wie viele Stunden pro Woche muss ich eine Person pflegen, damit ich die Unterstützung beantragen kann?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Wird die Unterstützung besteuert?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Was für Unterstützung bekomme ich?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Întreabă ce beneficii vei primi
Wirkt sich die Unterstützung auf andere Beihilfen aus?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Wirkt sich meine Pflegebeihilfe auf Unterstützungsbezüge der Person aus, die ich pflege?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Kann ich gegen eine Entscheidung Berufung einlegen?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Was soll ich tun, wenn sich meine Lebensumstände ändern?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele