Vietnameză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Var kan jag ta reda på om jag har rätt att få handikappersättning?
Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Är bidraget skattefritt?
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka är de faktorer som bestämmer hur mycket pengar jag får?
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Vilka krav måste uppfyllas för att jag ska få vårdgivarersättning?
Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Måste jag vara släkt med personen jag tar hand om för att få bidrag?
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Hur många timmar per vecka måste jag hand om personen för att kvalificera för vårdnadsbidraget?
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Ska bidraget beskattas?
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Vilka förmåner får jag?
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Întreabă ce beneficii vei primi
Påverkar ersättningen andra förmåner?
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Kan min ersättning påverka personen jag vårdar?
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Kan jag överklaga beslutet?
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Vad ska jag göra om mina omständigheter ändras?
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele