Engleză | Expresii - Imigrație | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități

Documente | La bancă | Muncă | Studiu | Cazare | Ajutor pentru persoanele cu dizabilități | Animale

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Aplicare

Tôi có thể xem mình có nhận được trợ cấp tàn tật không ở đâu?
Where can I find out if I am entitled to receive disability benefits?
Întreabă unde poți afla dacă poți primi ajutor pentru persoane cu dizabilități
Tiền trợ cấp có phải chịu thuế không?
Is the allowance tax-free?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Những yếu tố nào xác định mức trợ cấp của tôi?
What are the factors which determine how much I get?
Întreabă ce fel de factori determină câți bani primești

Ajutor pentru persoanele cu dizabilități - Îngrijitori

Cần thỏa mãn những yêu cầu gì để nhận được trợ cấp dành cho người chăm sóc?
What are the requirements to be eligible for the carer's allowance?
Întreabă care sunt condițiile pentru a primi alocația pentru îngrijitor
Tôi có phải có họ hàng với người mà tôi chăm sóc hay không?
Do I have to be related to the person I am caring for?
Întreabă dacă trebuie să fii rudă cu persoane pe care o înjrijești pentru a prima alocația
Để nhận được trợ cấp tôi phải chăm sóc cho người tàn tật bao nhiêu giờ một tuần?
How many hours a week do I have to spend caring for the person to be eligible to apply for the benefits?
Întreabă câte ore pe săptămână trebuie să ai grijă de persoana pe care o îngrijești pentru a fi eligibil să aplici pentru alocație
Tiền trợ cấp có bị trừ thuế hay không?
Is the allowance taxable?
Întreabă dacă alocația este impozabilă
Tôi sẽ được nhận những quyền lợi gì?
Which benefits will I receive?
Întreabă ce beneficii vei primi
Tiền trợ cấp có ảnh hưởng đến các quyền lợi khác không?
Will the allowance affect other benefits?
Întreabă dacă alocația afectează alte beneficii
Tiền trợ cấp của tôi có ảnh hưởng đến quyền lợi của người mà tôi chăm sóc không?
Can my allowance affect the benefits of the person I am caring for?
Întreabă dacă alocația afectează persoana pe care o îngrijești
Tôi có thể khiếu nại với quyết định hay không?
Can I appeal against a decision?
Întreabă dacă poți contesta o decizie
Nếu tình trạng của tôi thay đổi thì tôi phải làm gì?
What shall I do if my circumstances change?
Întreabă ce poți face în cazul în care se schimbă circumstanțele