Thailandeză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Solicitare formular
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Întreabă când a fost un documentul emis
Kde byl váš [dokument] vydaný?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Întreabă unde a fost un documentul emis
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Cere ajutor pentru a completa formularul
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Můj [dokument] byl ukraden.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Declară un document furat
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Tyto informace jsou důvěrné.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Jak se jmenuješ?
คุณชื่ออะไร
Solicită numele unei persoane
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Solicită cuiva locul și data nașterii
Kde bydlíte?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Solicită unde locuiește cineva
Jaká je vaše adresa?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Solicită adresa cuiva
Jaké je vaše občanství?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Solicită cetățenia cuiva
Kdy jste přijeli do [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Můj rodinný stav je ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indică starea ta civilă
svobodný/á
โสด
Stare civilă
ženatý/vdaná
แต่งงานแล้ว
Stare civilă
odděleni
แยกกันอยู่
Stare civilă
rozvedený/rozvedená
หย่าร้าง
Stare civilă
žijící ve společné domácnosti
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stare civilă
v registrovaném partnerství
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stare civilă
nesezdaní partneři
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stare civilă
v domácím partnerství
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stare civilă
vdovec/vdova
เป็นม่าย
Stare civilă
Máte děti?
คุณมีบุตรไหม
Întreabă dacă cineva are copii
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Jaké dokumenty si mám přinést?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Întreabă de ce documente ai nevoie
Je registrace zpoplatněná?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Întreabă despre acoperirea asigurării
Poplatky za pobyt v nemocnici
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Poplatky za konsultace se specialisty
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostické testy
การทดสอบวินิจฉัย
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Chirurgické zákroky
การผ่าตัด
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatrická léčba
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Zubní ošetření
การรักษาฟัน
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Oční ošetření
การรักษาตา
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum îți poți extinde viza
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Mohu žádat o trvalý pobyt?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Musím změnit svou registrační značku?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicită un permis de conducere provizoriu
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
ฉันต้องการจอง __________
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
Teoretický test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipul de examen
Praktický test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipul de examen
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
adresu
ที่อยู่
Date care se pot schimba
jméno
ชื่อ
Date care se pot schimba
fotografii
ภาพถ่าย
Date care se pot schimba
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
ztracený
สูญหาย
Probleme cu permisul de conducere
ukradený
ถูกขโมย
Probleme cu permisul de conducere
zničený
ได้รับความเสียหาย
Probleme cu permisul de conducere
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Mám čistý trestní rejstřík.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Menționează că nu ai antecedente penale
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Kolik stojí podat žádost o občanství?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indică naționalitatea partenerului tău