Thailandeză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Where can I find the form for ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Solicitare formular
When was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Întreabă când a fost un documentul emis
Where was your [document] issued?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Întreabă unde a fost un documentul emis
When does your ID expire?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Could you help me fill out the form?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Cere ajutor pentru a completa formularul
What documents should I bring for __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Întreabă ce documente trebuie să aduci
To apply for [document], you must provide at least_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
My [document] has been stolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Declară un document furat
I am completing this application on behalf of _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
The information is confidential.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Can you give me a receipt for this application?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

What is your name?
คุณชื่ออะไร
Solicită numele unei persoane
Could you please tell me your place and date of birth?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Solicită cuiva locul și data nașterii
Where do you live?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Solicită unde locuiește cineva
What is your address?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Solicită adresa cuiva
What is your citizenship?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Solicită cetățenia cuiva
When did you arrive in [country]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Could you please show me your ID?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

My marital status is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indică starea ta civilă
single
โสด
Stare civilă
married
แต่งงานแล้ว
Stare civilă
separated
แยกกันอยู่
Stare civilă
divorced
หย่าร้าง
Stare civilă
cohabiting
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stare civilă
in a civil union
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stare civilă
unmarried partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stare civilă
in a domestic partnership
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stare civilă
widowed
เป็นม่าย
Stare civilă
Do you have children?
คุณมีบุตรไหม
Întreabă dacă cineva are copii
Do you have dependents living with you?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
I would like to reunite with my family.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

I would like to register in the city.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
What documents shall I bring?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Întreabă de ce documente ai nevoie
Are there any registration fees?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
I am here for the domicile registration.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
I would like to apply for a good conduct certificate.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
I would like to apply for a residence permit.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

I would like to ask some questions about the health insurance.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Do I need private health insurance?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
What is covered by the health insurance?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Întreabă despre acoperirea asigurării
Hospital fees
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Specialists' fees
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostic tests
การทดสอบวินิจฉัย
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Surgical procedures
การผ่าตัด
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatric treatment
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Dental treatments
การรักษาฟัน
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Eye care treatment
การรักษาตา
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Why are you requesting the entry visa?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Do I need a visa to visit [country]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
How can I extend my visa?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum îți poți extinde viza
Why has my visa application been rejected?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Can I apply to become a permanent resident?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Do I have to change the license plate of my car?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
I would like to register my vehicle.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is my driving licence valid here?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
I would like to apply for a provisional driving license.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicită un permis de conducere provizoriu
I would like to book my __________.
ฉันต้องการจอง __________
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theory test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipul de examen
driving test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipul de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
address
ที่อยู่
Date care se pot schimba
name
ชื่อ
Date care se pot schimba
photo
ภาพถ่าย
Date care se pot schimba
I would like to add higher categories to my driving license.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
I would like to renew my driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
I would like to replace a ___________ driving license.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lost
สูญหาย
Probleme cu permisul de conducere
stolen
ถูกขโมย
Probleme cu permisul de conducere
damaged
ได้รับความเสียหาย
Probleme cu permisul de conducere
I would like to appeal my license suspension.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Where can I register for the [language] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
I have a clean criminal record.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Menționează că nu ai antecedente penale
I have the required level of [language].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
menționează că ai nivelul necasar de limbă
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
What are the fees for citizenship application?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indică naționalitatea partenerului tău