Vietnameză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Where can I find the form for ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Solicitare formular
When was your [document] issued?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Întreabă când a fost un documentul emis
Where was your [document] issued?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Întreabă unde a fost un documentul emis
When does your ID expire?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Could you help me fill out the form?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Cere ajutor pentru a completa formularul
What documents should I bring for __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
To apply for [document], you must provide at least_______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
My [document] has been stolen.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Declară un document furat
I am completing this application on behalf of _____ .
Tôi đăng kí hộ ________
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
The information is confidential.
Thông tin này là bí mật
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Can you give me a receipt for this application?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

What is your name?
Bạn tên gì?
Solicită numele unei persoane
Could you please tell me your place and date of birth?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Where do you live?
Bạn sống ở đâu?
Solicită unde locuiește cineva
What is your address?
Địa chỉ của bạn là gì?
Solicită adresa cuiva
What is your citizenship?
Quốc tịch của bạn là gì?
Solicită cetățenia cuiva
When did you arrive in [country]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Could you please show me your ID?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

My marital status is ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Indică starea ta civilă
single
độc thân
Stare civilă
married
đã thành hôn
Stare civilă
separated
ly thân
Stare civilă
divorced
ly dị
Stare civilă
cohabiting
sống thử
Stare civilă
in a civil union
kết hợp dân sự
Stare civilă
unmarried partners
đối tác chưa kết hôn
Stare civilă
in a domestic partnership
hợp doanh gia thuộc
Stare civilă
widowed
góa phụ
Stare civilă
Do you have children?
Bạn có con chưa?
Întreabă dacă cineva are copii
Do you have dependents living with you?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
I would like to reunite with my family.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

I would like to register in the city.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
What documents shall I bring?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Are there any registration fees?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
I am here for the domicile registration.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
I would like to apply for a good conduct certificate.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
I would like to apply for a residence permit.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Do I need private health insurance?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
What is covered by the health insurance?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Hospital fees
Phí bệnh viện
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Specialists' fees
Phí chuyên gia
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnostic tests
Xét nghiệm chẩn đoán
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Surgical procedures
Thủ tục phẫu thuật
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatric treatment
Điều trị tâm thần
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Dental treatments
Điều trị nha khoa
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Eye care treatment
Điều trị nhãn khoa
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Why are you requesting the entry visa?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Do I need a visa to visit [country]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
How can I extend my visa?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Why has my visa application been rejected?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Can I apply to become a permanent resident?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Do I have to change the license plate of my car?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
I would like to register my vehicle.
Tôi muốn đăng kí xe
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Is my driving licence valid here?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
I would like to apply for a provisional driving license.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Solicită un permis de conducere provizoriu
I would like to book my __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
theory test
Kì thi lý thuyết
Tipul de examen
driving test
Kì thi lái xe
Tipul de examen
I would like to change the ____________on my driving license.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
address
địa chỉ
Date care se pot schimba
name
tên
Date care se pot schimba
photo
ảnh
Date care se pot schimba
I would like to add higher categories to my driving license.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
I would like to renew my driving license.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
I would like to replace a ___________ driving license.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
lost
mất
Probleme cu permisul de conducere
stolen
bị đánh cắp
Probleme cu permisul de conducere
damaged
bi hư hỏng
Probleme cu permisul de conducere
I would like to appeal my license suspension.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Where can I register for the [language] test?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
I have a clean criminal record.
Tôi không có tiền án tiền sự
Menționează că nu ai antecedente penale
I have the required level of [language].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
menționează că ai nivelul necasar de limbă
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
What are the fees for citizenship application?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Indică naționalitatea partenerului tău