Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
Où votre [document] a été délivré ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Ces informations sont confidentielles.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Comment vous appelez-vous ?
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Où résidez-vous ?
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
Où habitez-vous ?
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
Quelle est votre nationalité ?
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Ma situation matrimoniale est _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
célibataire
svobodný/á
Stare civilă
Marié(e)
ženatý/vdaná
Stare civilă
Séparé(e)
odděleni
Stare civilă
Divorcé(e)
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
en concubinage
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
dans une union civile
v registrovaném partnerství
Stare civilă
en concubinage
nesezdaní partneři
Stare civilă
en partenariat domestique
v domácím partnerství
Stare civilă
veuf/veuve
vdovec/vdova
Stare civilă
Vous avez des enfants ?
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
Vous avez des personnes à charge ?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Je voudrais réunir ma famille.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quels documents dois-je apporter ?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Je voudrais demander un permis de séjour.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Frais hospitaliers
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Frais de consultation d'un spécialiste
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tests diagnostiques
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Opérations chirurgicales
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Traitement psychiatrique
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins dentaires
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins oculaires
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
le code
Teoretický test
Tipul de examen
la conduite
Praktický test
Tipul de examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mon adresse
adresu
Date care se pot schimba
mon nom
jméno
Date care se pot schimba
ma photo
fotografii
Date care se pot schimba
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdu
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
volé
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
abîmé
zničený
Probleme cu permisul de conducere
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Je n'ai pas de casier judiciaire
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mon conjoint est [nationalité].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău