Thailandeză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Solicitare formular
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Întreabă când a fost un documentul emis
Où votre [document] a été délivré ?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Întreabă unde a fost un documentul emis
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Cere ajutor pentru a completa formularul
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mon/ma [document] a été volé(e).
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Declară un document furat
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Ces informations sont confidentielles.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Comment vous appelez-vous ?
คุณชื่ออะไร
Solicită numele unei persoane
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Solicită cuiva locul și data nașterii
Où résidez-vous ?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Solicită unde locuiește cineva
Où habitez-vous ?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Solicită adresa cuiva
Quelle est votre nationalité ?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Solicită cetățenia cuiva
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Ma situation matrimoniale est _____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indică starea ta civilă
célibataire
โสด
Stare civilă
Marié(e)
แต่งงานแล้ว
Stare civilă
Séparé(e)
แยกกันอยู่
Stare civilă
Divorcé(e)
หย่าร้าง
Stare civilă
en concubinage
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stare civilă
dans une union civile
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stare civilă
en concubinage
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stare civilă
en partenariat domestique
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stare civilă
veuf/veuve
เป็นม่าย
Stare civilă
Vous avez des enfants ?
คุณมีบุตรไหม
Întreabă dacă cineva are copii
Vous avez des personnes à charge ?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Je voudrais réunir ma famille.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Quels documents dois-je apporter ?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Întreabă de ce documente ai nevoie
Y a-t-il des frais d'inscription ?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Je voudrais demander un permis de séjour.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Întreabă despre acoperirea asigurării
Frais hospitaliers
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Frais de consultation d'un spécialiste
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Tests diagnostiques
การทดสอบวินิจฉัย
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Opérations chirurgicales
การผ่าตัด
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Traitement psychiatrique
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins dentaires
การรักษาฟัน
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Soins oculaires
การรักษาตา
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Comment puis-je prolonger mon visa ?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum îți poți extinde viza
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicită un permis de conducere provizoriu
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
ฉันต้องการจอง __________
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
le code
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipul de examen
la conduite
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipul de examen
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
mon adresse
ที่อยู่
Date care se pot schimba
mon nom
ชื่อ
Date care se pot schimba
ma photo
ภาพถ่าย
Date care se pot schimba
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
perdu
สูญหาย
Probleme cu permisul de conducere
volé
ถูกขโมย
Probleme cu permisul de conducere
abîmé
ได้รับความเสียหาย
Probleme cu permisul de conducere
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Je n'ai pas de casier judiciaire
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Menționează că nu ai antecedente penale
J'ai le niveau suffisant en [langue].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mon conjoint est [nationalité].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indică naționalitatea partenerului tău