Thailandeză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Wo kann ich das Formular für____finden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Solicitare formular
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Întreabă când a fost un documentul emis
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Întreabă unde a fost un documentul emis
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Cere ajutor pentru a completa formularul
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Declară un document furat
Ich stelle diesen Antrag für _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Diese Information wird vertraulich behandelt.
ข้อมูลเป็นความลับ
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Wie heißen Sie?
คุณชื่ออะไร
Solicită numele unei persoane
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Solicită cuiva locul și data nașterii
Wo wohnen Sie?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Solicită unde locuiește cineva
Wie ist Ihre Adresse?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Solicită adresa cuiva
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Solicită cetățenia cuiva
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Mein Familienstand ist_____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Indică starea ta civilă
ledig
โสด
Stare civilă
verheiratet
แต่งงานแล้ว
Stare civilă
getrennt
แยกกันอยู่
Stare civilă
geschieden
หย่าร้าง
Stare civilă
zusammenlebend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Stare civilă
in einer eingetragenen Partnerschaft
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Stare civilă
unverheiratetes Paar
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Stare civilă
in einer Partnerschaft
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Stare civilă
verwitwet
เป็นม่าย
Stare civilă
Haben Sie Kinder?
คุณมีบุตรไหม
Întreabă dacă cineva are copii
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Întreabă de ce documente ai nevoie
Gibt es Anmeldegebühren?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Was übernimmt die Krankenversicherung?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Întreabă despre acoperirea asigurării
Krankenhausgebühren
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Facharztkosten
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Diagnosetests
การทดสอบวินิจฉัย
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Chirurgische Eingriffe
การผ่าตัด
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Psychiatrische Behandlung
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Zahnbehandlungen
การรักษาฟัน
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Augenbehandlungen
การรักษาตา
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Wie kann ich mein Visum verlängern?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Întreabă cum îți poți extinde viza
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Muss ich mein Auto neu anmelden?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Ist mein Führerschein hier gültig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Solicită un permis de conducere provizoriu
Ich möchte mich für_____ anmelden.
ฉันต้องการจอง __________
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
den Theorieteil
การทดสอบภาคทฤษฎี
Tipul de examen
den praktischen Teil
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Tipul de examen
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
die Adresse
ที่อยู่
Date care se pot schimba
den Namen
ชื่อ
Date care se pot schimba
das Foto
ภาพถ่าย
Date care se pot schimba
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
verlorenen
สูญหาย
Probleme cu permisul de conducere
gestohlenen
ถูกขโมย
Probleme cu permisul de conducere
beschädigten
ได้รับความเสียหาย
Probleme cu permisul de conducere
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Menționează că nu ai antecedente penale
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Indică naționalitatea partenerului tău