Cehă | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Solicitare formular
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă când a fost un documentul emis
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Můj [dokument] byl ukraden.
Declară un document furat
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Tyto informace jsou důvěrné.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Πώς σας λένε;
Jak se jmenuješ?
Solicită numele unei persoane
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Πού μένετε;
Kde bydlíte?
Solicită unde locuiește cineva
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaká je vaše adresa?
Solicită adresa cuiva
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jaké je vaše občanství?
Solicită cetățenia cuiva
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kdy jste přijeli do [country]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Můj rodinný stav je ___________.
Indică starea ta civilă
ελεύθερος/η
svobodný/á
Stare civilă
παντρεμένος/η
ženatý/vdaná
Stare civilă
σε διάσταση
odděleni
Stare civilă
χωρισμένος/η
rozvedený/rozvedená
Stare civilă
συμβίωση
žijící ve společné domácnosti
Stare civilă
σε αστική ένωση
v registrovaném partnerství
Stare civilă
ανύπαντροι σύντροφοι
nesezdaní partneři
Stare civilă
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
v domácím partnerství
Stare civilă
χήρος/χήρα
vdovec/vdova
Stare civilă
έχετε παιδιά;
Máte děti?
Întreabă dacă cineva are copii
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jaké dokumenty si mám přinést?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Je registrace zpoplatněná?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Τέλη νοσοκομείου
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Poplatky za konsultace se specialisty
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostické testy
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgické zákroky
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrická léčba
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zubní ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oční ošetření
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Musím změnit svou registrační značku?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Solicită un permis de conducere provizoriu
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
θεωρητική εξέταση
Teoretický test
Tipul de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Praktický test
Tipul de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
διεύθυνση
adresu
Date care se pot schimba
όνομα
jméno
Date care se pot schimba
φωτογραφία
fotografii
Date care se pot schimba
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
χαμένη
ztracený
Probleme cu permisul de conducere
κλεμμένη
ukradený
Probleme cu permisul de conducere
κατεστραμμένη
zničený
Probleme cu permisul de conducere
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Mám čistý trestní rejstřík.
Menționează că nu ai antecedente penale
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Indică naționalitatea partenerului tău