Daneză | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Solicitare formular
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Întreabă când a fost un documentul emis
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Hvornår udløber dit ID?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Declară un document furat
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Informationerne er fortrolige.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Πώς σας λένε;
Hvad hedder du?
Solicită numele unei persoane
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Hvor og hvornår er du født?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Πού μένετε;
Hvor bor du?
Solicită unde locuiește cineva
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Hvad er din adresse?
Solicită adresa cuiva
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Hvad er dit statsborgerskab?
Solicită cetățenia cuiva
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Hvornår ankom du til [land]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Må jeg se dit ID?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Jeg er ___________.
Indică starea ta civilă
ελεύθερος/η
single
Stare civilă
παντρεμένος/η
gift
Stare civilă
σε διάσταση
separeret
Stare civilă
χωρισμένος/η
fraskilt
Stare civilă
συμβίωση
samlevende
Stare civilă
σε αστική ένωση
i et indregistreret parforhold
Stare civilă
ανύπαντροι σύντροφοι
ugifte partnere
Stare civilă
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
i et indenlandsk parforhold
Stare civilă
χήρος/χήρα
enke
Stare civilă
έχετε παιδιά;
Har du børn?
Întreabă dacă cineva are copii
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Jeg vil gerne registreres i byen
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Jeg er her for at registrere min bopæl
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Τέλη νοσοκομείου
Hospitalsgebyrer
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Speciallægegebyrer
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosetests
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Χειρουργικές επεμβάσεις
Kirurgiske indgreb
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Ψυχιατρική θεραπεία
Psykiatrisk behandling
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandbehandlinger
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Øjenbehandlinger
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Er mit kørekort gyldigt her?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Solicită un permis de conducere provizoriu
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
θεωρητική εξέταση
teoritest
Tipul de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
køreprøve
Tipul de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
διεύθυνση
adressen
Date care se pot schimba
όνομα
navnet
Date care se pot schimba
φωτογραφία
billedet
Date care se pot schimba
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
χαμένη
mistet
Probleme cu permisul de conducere
κλεμμένη
stjålet
Probleme cu permisul de conducere
κατεστραμμένη
beskadiget
Probleme cu permisul de conducere
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Jeg har en ren straffeattest
Menționează că nu ai antecedente penale
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Indică naționalitatea partenerului tău