Italiană | Expresii - Imigrație | Documente

Documente - General

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Solicitare formular
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă când a fost un documentul emis
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Întreabă unde a fost un documentul emis
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Pe cine întrebi când îți expiră ID-ul
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Cere ajutor pentru a completa formularul
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quali documenti devo portare per ____ ?
Întreabă ce documente trebuie să aduci
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Indică de ce ai nevoie pentru a solicita un document
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Declară un document furat
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Menționează că tu completezi o aplicație în numele altcuiva
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Le informazioni sono riservate.
Indică informația ca fiind confidențială și că nu va fi divulgată altor părți terțe
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Solicită un număr de înregistrare pentru înregistrarea ta

Documente - Informații personale

Πώς σας λένε;
Come si chiama?
Solicită numele unei persoane
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Solicită cuiva locul și data nașterii
Πού μένετε;
Dove risiede?
Solicită unde locuiește cineva
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Qual è il suo indirizzo?
Solicită adresa cuiva
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Qual è la sua cittadinanza?
Solicită cetățenia cuiva
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quando è arrivato/a in [stato]?
Solicită cuiva când a ajuns în acea țară
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Solicită ID-ul cuiva

Documente - Stare civilă

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Il mio stato civile è __________.
Indică starea ta civilă
ελεύθερος/η
celibe (m) / nubile (f)
Stare civilă
παντρεμένος/η
coniugato/a
Stare civilă
σε διάσταση
separato/a
Stare civilă
χωρισμένος/η
divorziato/a
Stare civilă
συμβίωση
convivente
Stare civilă
σε αστική ένωση
in un'unione civile
Stare civilă
ανύπαντροι σύντροφοι
in una coppia non sposata
Stare civilă
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in un'unione di fatto
Stare civilă
χήρος/χήρα
vedovo/a
Stare civilă
έχετε παιδιά;
Ha figli?
Întreabă dacă cineva are copii
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ha familiari a carico?
Întreabă dacă cineva primește ajutor financiar pentru persoanele cu care locuiește
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Indică-ți intenția de a te reuni cu familia ta

Documente - Înregistrare

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Indică faptul că vrei să te înregistrezi
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Quali documenti devo portare?
Întreabă de ce documente ai nevoie
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Întreabă dacă înregistrarea supune costuri
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Menționează că ești acolo pentru a-ți face înregistrarea
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Menționează că vrei să aplici pentru cazier judiciar
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Menționează că vrei să aplici pentru un permis de ședere

Documente - Asigurare medicală

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Menționează că ai câteva întrebări despre asigurarea de sănătate
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Întreabă dacă ai nevoie de asigurare medicală privată
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Întreabă despre acoperirea asigurării
Τέλη νοσοκομείου
Spese ospedaliere
Exemplu de acoperire a asigurării medicale
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Spese per la consultazione di uno specialista
Exemplu de acoperire de asigurare medicală
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test diagnostici
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Χειρουργικές επεμβάσεις
Operazioni chirurgiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Ψυχιατρική θεραπεία
Trattamento psichiatrico
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Οδοντιατρικές θεραπείες
Cure dentali
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Cure oculistiche
Exemplu de acoperire a asigurării de sănătate

Documente - Viză

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Întreabă de ce se solicită o viză de intrare
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Întreabă dacă ai nevoie de viză pentru a întra în țară
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Întreabă cum îți poți extinde viza
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Întreabă de ce aplicația pentru viză a fost respinsă
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Întreabă dacă poți aplica pentru permis de ședere permanentă în țară

Documente - Permis de conducere

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Întreabă dacă trebuie să-ți schimbi numărul de înmatriculare la mașină în cazul în care o aduci din țara de origine
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Indică faptul că vrei să-ți înregistrezi vehiculul
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
La mia patente di guida è valida?
Întreabă dacă permisul tău de conducere este valid în țara de destinație
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Solicită un permis de conducere provizoriu
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Menționează că vrei să te înscrii la examenul auto
θεωρητική εξέταση
esame di teoria
Tipul de examen
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
esame di guida
Tipul de examen
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Menționează că ai vrea să schimbi câteva detalii ale permisului tău de conducere
διεύθυνση
l'indirizzo
Date care se pot schimba
όνομα
il nome
Date care se pot schimba
φωτογραφία
la foto
Date care se pot schimba
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Indică faptul că ai vrea să adaugi categorii superioare la permisul tău de conducere
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Menționează ca ai vrea să-ți reînnoiești permisul de conducere
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Indică faptul că ai vrea să-ți înlocuiești permisul de conducere
χαμένη
smarrita
Probleme cu permisul de conducere
κλεμμένη
rubata
Probleme cu permisul de conducere
κατεστραμμένη
deteriorata
Probleme cu permisul de conducere
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Indică faptul că ai vrea să faci un apel împotriva retragerii permisului tău de conducere

Documente - Naționalitate

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Menționează că vrei să aplici pentru naționalitate
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Întreabă unde te poți înregistra pentru un test de limbă
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Non ho precedenti penali.
Menționează că nu ai antecedente penale
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ho il livello richiesto di [lingua].
menționează că ai nivelul necasar de limbă
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Menționează că vrei să te înscrii în examenul de cultură generală al țării de destinație
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Întreabă care sunt taxele de solicitare a cetățeniei
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Indică naționalitatea partenerului tău